Plan lekcji obowiazujący od 8 stycznia 2024r.

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Oddział (klasa) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1A peiel peiel peiel waruiua waruiua waruiua waruiua HiT rel rel mat plas Biz jpol jang biol biol jniem jniem paut paut wf wf wf jang mat chem zajzwych mat peiel jpol techirys inf edb jpol hist hist chem
waruiua waruiua waruiua waruiua jang jniem jniem wf wf wf jang edb techirys inf
waruiua waruiua waruiua waruiua
waruiua waruiua waruiua waruiua
1B chem chem ucyfr biol rel rel zajzwych inf waruiueln waruiueln waruiueln jang peiel peiel biol Biz jangzaw techirys jniem mat mat jpol jpol hist hist jpol jang peiel peiel mat plas wf wf wf ucyfr jniem HiT edb
jang edb waruiueln waruiueln waruiueln jniem techirys jangzaw jang inf wf wf wf jniem
waruiueln waruiueln waruiueln
waruiueln waruiueln waruiueln
1C wf wf wf sysiiecik sysiiecik jniem zajzwych mat projstri projstri sysiiecik sysiiecik rel rel biol mat mat hist hist chem projstri projstri aitp aitp aitp jpol Biz chem HiT edb inf jniem biol plas jang jang jpol jpol
wf wf wf aitp aitp aitp jniem edb projstri projstri wf wf wf jniem jang jang sysiiecik sysiiecik inf sysiiecik sysiiecik projstri projstri
1D pprog pprog jangzaw jangzaw Biz jpol sysop sysop sysop mat biol edb jniem rel rel wf wf wf jang jang tststrint inf jniem jpol zajzwych chem mat mat HiT biol utk utk utk hist hist jpol chem plas
jangzaw jangzaw pprog pprog utk utk utk jniem edb wf wf wf sysop sysop sysop tststrint inf jniem jang jang
wf wf wf
1E Biz jpol jpol rel rel wf wf wf jang edb HiT rystech pbeie pbeie techwilri techwilri biol biol sysekio hist mat mat jniem sysekio jniem jang rgeios rgeios hist pbeie pbeie jpol inf chem chem plas mat zajzwych
wf wf wf jniem jang techwilri techwilri inf rystech jniem jang edb
1F rel rel Biz jang peiel peiel mat hist hist wmuiie wmuiie wmuiie peiel peiel pracpomee pracpomee pracpomee mat mat techirys HiT plas biol biol jpol jpol zajzwych wf wf wf jniem jniem inf edb jang jpol chem chem
techirys wmuiie wmuiie wmuiie pracpomee pracpomee pracpomee jang jniem jniem inf wf wf wf jang edb
wmuiie wmuiie wmuiie pracpomee pracpomee pracpomee
wmuiie wmuiie wmuiie
2A jpol jpol jang jang zajzwych pprzed HiT pracpomee pracpomee pracpomee mat biol biol mat mat paut paut jangzaw inf wf wf wf waruiua waruiua waruiua waruiua hist jpol peiel rel rel jniem jniem chem peiel peiel hist geog
jniem jniem pracpomee pracpomee pracpomee inf jangzaw wf wf wf waruiua waruiua waruiua waruiua jang jang
pracpomee pracpomee pracpomee waruiua waruiua waruiua waruiua
waruiua waruiua waruiua waruiua
2B jang jangzaw mat jpol pprzed waruiueln waruiueln waruiueln waruiueln wf wf wf biol geog inf jniem jpol uanalog uanalog jang mat peiel jniem HiT chem zajzwych biol peiel pracpomee pracpomee pracpomee jpol hist hist ucyfr mat rel rel
jniem jang waruiueln waruiueln waruiueln waruiueln wf wf wf jniem inf jangzaw jang pracpomee pracpomee pracpomee
waruiueln waruiueln waruiueln waruiueln pracpomee pracpomee pracpomee
waruiueln waruiueln waruiueln waruiueln
2C proapint proapint proapint aitp aitp aitp HiT mat inf jang jpol projbazd projbazd jniem zajzwych pprzed rel hist hist jpol jpol mat projbazd projbazd jniem proapint proapint proapint jang rel biol biol mat geog chem wf wf wf
aitp aitp aitp proapint proapint proapint inf wf wf wf proapint proapint proapint jang jniem projbazd projbazd jniem jang projbazd projbazd
2D wf wf wf jniem jniem jang hist hist mat pprzed jang inf biol jpol HiT mat utk utk geog biol tststrint tststrint zajzwych chem jpol mat ssysop ssysop ssysop rel rel sysop sysop sysop sieckom sieckom sieckom jpol
wf wf wf ssysop ssysop ssysop inf jang jang wf wf wf tststrint tststrint utk utk sieckom sieckom sieckom jniem jniem sysop sysop sysop
2E miwseo miwseo miwseo muiseo muiseo muiseo biol jang jniem jpol geog mat rel inf techwilri jniem jang sysekio mat pwseo pwseo pwseo wf wf wf HiT jpol pbeie hist pprzed rel hist chem zajzwych biol mat jpol jangzaw
miwseo miwseo miwseo muiseo muiseo muiseo jang jangzaw techwilri inf jang jniem pwseo pwseo pwseo wf wf wf jniem
miwseo miwseo miwseo muiseo muiseo muiseo pwseo pwseo pwseo
miwseo miwseo miwseo muiseo muiseo muiseo
2F jniem jniem chem pracpomee pracpomee pracpomee jpol mat mat zd zd maszel maszel mat jang pprzed instel uelek rel biol biol geog jang jpol jpol hist hist inf HiT peiel peiel wmuiie wmuiie wmuiie rel zajzwych wf wf wf jangzaw
jniem jniem pracpomee pracpomee pracpomee jang inf wmuiie wmuiie wmuiie wf wf wf jang jangzaw
pracpomee pracpomee pracpomee wmuiie wmuiie wmuiie
wmuiie wmuiie wmuiie
3A rel jpol paut pprzed wf wf wf rel fiz jpol jang mat mat pracpomee pracpomee pracpomee geog mat paut pracstpro pracstpro pracstpro fiz jniem jniem mat mat waruiua waruiua waruiua inf jang chem jpol jangzaw hist hist zajzwych
jangzaw pracpomee pracpomee pracpomee pracstpro pracstpro pracstpro jang jang waruiua waruiua waruiua jniem inf jniem
pracpomee pracpomee pracpomee pracstpro pracstpro pracstpro waruiua waruiua waruiua
waruiua waruiua waruiua
3B mat mat urzsieckom jniem syskonidiz wf wf wf jpol jpol jang inf geog chem uanalog uanalog hist hist pracpomee pracpomee pracpomee sysiurztv fiz fiz mat pprzed jpol zd zd sysiurztv pracueln pracueln pracueln mat mat zajzwych jniem jang
jniem urzsieckom wf wf wf inf jang pracpomee pracpomee pracpomee pracueln pracueln pracueln jang jniem
pracpomee pracpomee pracpomee pracueln pracueln pracueln
3C rel rel mat proapmob proapmob proapint proapint jpol jpol hist hist jniem mat geog fiz zajzwych mat jpol jniem jang wf wf wf chem jang inf proapdes proapdes prozapweb prozapweb pprzed fiz mat mat aitp aitp proapint proapint
proapint proapint proapmob proapmob jang jniem jang wf wf wf inf jniem prozapweb prozapweb proapdes proapdes proapint proapint aitp aitp
3D jpol mat mat pprzed jniem utk utk rel rel hist sieckom sieckom sieckom fiz fiz mat mat chem jang jang apkli apkli apserw apserw jniem inf ssysop ssysop ssysop wf wf wf mat geog jpol jpol hist zajzwych
jang jniem jniem ssysop ssysop ssysop utk utk apserw apserw apkli apkli inf jang sieckom sieckom sieckom wf wf wf
3E miwseo miwseo miwseo miwseo miwseo miwseo zajzwych jpol muiseo muiseo muiseo muiseo jang pprzed mat mat fiz jang jniem techwilri wf wf wf jpol jniem mat hist hist zd zd geog fiz inf jangzaw jpol chem mat mat
miwseo miwseo miwseo miwseo miwseo miwseo jang muiseo muiseo muiseo muiseo jniem techwilri jang wf wf wf jniem jangzaw inf
miwseo miwseo miwseo miwseo miwseo miwseo muiseo muiseo muiseo muiseo
miwseo miwseo miwseo miwseo miwseo miwseo muiseo muiseo muiseo muiseo
3F mat mat zajzwych jniem jang maszel fiz jangzaw jniem jpol jpol mat instel wmuiie wmuiie wmuiie wmuiie uelek inf jang hist hist geog jpol mat mat chem pprzed rel rel pmuiie pmuiie pmuiie pmuiie fiz wf wf wf
jang jniem jniem jangzaw wmuiie wmuiie wmuiie wmuiie jang inf pmuiie pmuiie pmuiie pmuiie
wmuiie wmuiie wmuiie wmuiie pmuiie pmuiie pmuiie pmuiie
wmuiie wmuiie wmuiie wmuiie
4A hist rel praceua praceua praceua praceua rel jang geog mat mat uautreg uautreg waruiua waruiua waruiua waruiua fiz jpol jniem mat zajzwych geog fiz mat mat pua pua pua jpol jpol wf wf wf jang jang mat wos
praceua praceua praceua praceua jang waruiua waruiua waruiua waruiua jniem jang wf wf wf jang jang
praceua praceua praceua praceua waruiua waruiua waruiua waruiua
waruiua waruiua waruiua waruiua
4B rel pracueln pracueln pracueln pracueln geog mat mat fiz zd zd pracurzeln pracurzeln pracurzeln pracurzeln mat jang jang hist jniem fiz geog mat zajzwych jpol jpol syskonidiz jpol wos sysmikro mat uautprz wf wf wf mat syskonidiz sysiurztv jang rel
pracueln pracueln pracueln pracueln pracurzeln pracurzeln pracurzeln pracurzeln jang jang jang jniem jang
pracueln pracueln pracueln pracueln pracurzeln pracurzeln pracurzeln pracurzeln
4C jang jang hist proapdes proapdes proapdes prozapweb prozapweb zd zd mat mat wf wf wf jangzaw jangzaw proapmob proapmob proapmob proapmob mat fiz fiz geog geog wos mat mat jpol jpol rel rel jpol mat jniem jang prozapweb prozapweb zajzwych
jang jniem prozapweb prozapweb proapdes proapdes proapdes jang jangzaw jangzaw wf wf wf proapmob proapmob proapmob proapmob prozapweb prozapweb jang jang
4D rel jpol mat mat apkli apkli jang geog geog fiz mat jang jang apkli apkli apkli fiz mat zajzwych hist jpol jpol wos apserw apserw apserw jniem wf wf wf apserw apserw apserw rel mat mat apkli apkli
apserw apserw apserw apkli apkli apserw apserw apserw jniem apkli apkli jang jang wf wf wf apkli apkli apkli jang jang
4E jpol geog jang fiz jpol zajzwych zd zd mat mat jpol rel eiwseo eiwseo eiwseo eksuseo eksuseo mat mat geog hist eiwseo eiwseo eiwseo eksuseo mat mat techwilri jang jang jniem eksuseo eksuseo eksuseo rel fiz wos wf wf wf
jang eksuseo eiwseo eiwseo eiwseo eksuseo eksuseo eiwseo eiwseo eiwseo jang jang jang techwilri jniem eksuseo eksuseo eksuseo
4F mat mat zajzwych fiz fiz maszel maszel hist mat jniem jpol jpol instel instel jang mat wf wf wf instel instel jang jang geog geog mat mat jpol pmuiie pmuiie pmuiie pmuiie wos maszel maszel uelek rel rel
jniem jang jang pmuiie pmuiie pmuiie pmuiie jang jang
pmuiie pmuiie pmuiie pmuiie
5A projinbu projinbu projinbu projinbu jang zajzwych jpol jpol mat mat zd-jpol uIoT uIoT fizroz wf wf wf hist rel rel mat mat jpol jpol jang jang jniem mat mat wos jang
projinbu projinbu projinbu projinbu jang wf wf wf jang jang jang jniem
projinbu projinbu projinbu projinbu
5C wos jpol jpol wf wf wf grntit grntit mat mat fizroz jpol zd-jpol jang jang mat mat jang jang jpol hist zajzwych mat mat jniem infstos infstos sitelicyb sitelicyb
wf wf wf jang jang jang jang infstos infstos jniem grntit grntit sitelicyb sitelicyb
5D zd zd mat mat jpol jpol zajzwych jang rel wos jniem grntit grntit jang mat mat infstos infstos sitelicyb sitelicyb zd-jpol hist jpol jpol wf wf wf rel fizroz mat mat jang jang
jniem jang grntit grntit sitelicyb sitelicyb jang jang wf wf wf infstos infstos jang
5E rel rel jniem jang jang sysfot wf wf wf msimsf msimsf msimsf msimsf iewsf mat mat mat zajzwych jpol jpol jang jang zd-jpol wos hist mat mat jpol jpol fizroz mat
wf wf wf jang jang msimsf msimsf msimsf msimsf jang jang jniem
msimsf msimsf msimsf msimsf
5F rel wos zajzwych mat jpol jpol jang jang rel mat mat wf wf wf zd-jpol jpol jang jang mat pwuiie pwuiie pwuiie pwuiie mat mat hist jniem fizroz jpol elukn elukn
wf wf wf jang jang pwuiie pwuiie pwuiie pwuiie jniem jang jang
pwuiie pwuiie pwuiie pwuiie
1br pracpomee pracpomee pracpomee Biz inf techimel peiel peiel mat Biz jpol HiT wf wf wf hist peiel peiel jang jang rel wmuiie wmuiie wmuiie wmuiie fiz geog edb jpol rel zajzwych mat
pracpomee pracpomee pracpomee techimeln inf pel pel edb jang pel pel jang wf wf wf wmuiie wmuiie wmuiie wmuiie waruiueln waruiueln waruiueln waruiueln
pracpomee pracpomee pracpomee waruiueln waruiueln waruiueln waruiueln
2br rel rel wmuiie wmuiie wmuiie wmuiie fiz mat wf wf wf jang pracpomee pracpomee pracpomee geog hist wmuiie wmuiie wmuiie wmuiie uelek uelek peiel zajzwych jang maszel maszel zd zd jpol jpol mat instel instel instel
wmuiie wmuiie wmuiie wmuiie peln pracpomee pracpomee pracpomee wmuiie wmuiie wmuiie wmuiie uelektron uelektron uelektron pel jang jang peln peln peln
waruiueln waruiueln waruiueln waruiueln pracpomee pracpomee pracpomee waruiueln waruiueln waruiueln waruiueln
waruiueln waruiueln waruiueln waruiueln waruiueln waruiueln waruiueln waruiueln
3br wmuiie wmuiie wmuiie wmuiie jpol hist rel rel wmuiie wmuiie wmuiie wmuiie instel instel wf wf wf jpol maszel maszel maszel uelek zajzwych instel instel instel fiz pmuiie pmuiie pmuiie pmuiie wos geog mat jang jangzaw
wmuiie wmuiie wmuiie wmuiie wmuiie wmuiie wmuiie wmuiie jangzaw jang peln peln uelektron uelektron pracuiue pracuiue pracuiue pracuiue peln peln peln pmuiie pmuiie pmuiie pmuiie uelektron uelektron
waruiueln waruiueln waruiueln waruiueln waruiueln waruiueln waruiueln waruiueln pracuiue pracuiue pracuiue pracuiue
waruiueln waruiueln waruiueln waruiueln waruiueln waruiueln waruiueln waruiueln