Plan lekcji obowiązujący od 2 stycznia 2023 do 28 kwietnia 2023

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Oddział (klasa) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1A jniem inf jang zajzwych mat biol biol               wf wf wf jpol jpol HiT                 mat mat paut paut peiel peiel chem chem plas           waruiua waruiua waruiua waruiua jniem jpol edb               peiel peiel jang techirys his his rel rel            
inf jniem jniem wf wf wf waruiua waruiua waruiua waruiua jang techirys jang
            waruiua waruiua waruiua waruiua      
            waruiua waruiua waruiua waruiua      
1B wf wf wf inf jang jniem jpol rel               jpol waruiueln waruiueln waruiueln ucyfr ucyfr rel               HiT zajzwych mat peiel peiel                 biol biol jpol jniem techirys peiel peiel chem chem             edb jang jangzaw plas mat mat his his          
wf wf wf jang inf jniem waruiueln waruiueln waruiueln techirys jniem jangzaw jang
            waruiueln waruiueln waruiueln        
            waruiueln waruiueln waruiueln        
1C     jpol jpol zajzwych HiT mat mat his his         projstri projstri chem algitp algitp algitp jpol jang jang jniem         wf wf wf jniem sysisiecik sysisiecik                 plas mat chem inf projstri projstri                 biol biol rel sysisiecik sysisiecik edb rel              
algitp algitp algitp chem projstri projstri jang     wf wf wf jang sysisiecik sysisiecik wf wf wf jniem chem inf jniem projstri projstri sysisiecik sysisiecik
                                                   
1D jangzaw jangzaw pprog pprog jniem plas mat biol               mat jpol jpol jang biol                 HiT utk utk utk jniem tststrint                 wf wf wf sysop sysop sysop zajzwych jpol rel rel         inf jang his his edb mat chem chem            
pprog pprog jangzaw jangzaw jniem jang chem chem wf wf wf sysop sysop sysop tststrint jniem wf wf wf       utk utk utk jang inf    
                                                         
1E wf wf wf jniem jang jang rgeios rgeios pbeie                 zajzwych jpol jpol chem chem sysekio sysekio         rel jniem inf techwilri techwilri his his mat               jpol plas mat biol biol pbeie pbeie pbeie               rystech edb HiT rel mat              
      wf wf wf rystech inf jniem techwilri techwilri jang jang jniem
1F         chem chem jpol pracpomee pracpomee pracpomee         jpol plas peiel jang HiT wmuiie wmuiie wmuiie rel           inf techirys mat mat his his peiel peiel               rel biol biol peiel jpol wf wf wf                 zajzwych jniem jniem edb mat jang          
pracpomee pracpomee pracpomee jang wmuiie wmuiie wmuiie techirys jang       wf wf wf jniem jniem inf
pracpomee pracpomee pracpomee   wmuiie wmuiie wmuiie                      
        wmuiie wmuiie wmuiie                      
2A         biol jang jang jpol rel wf wf wf       mat mat pprzed rel peiel peiel biol                 chem peiel geog paut paut jpol jpol zajzwych mat               waruiua waruiua waruiua waruiua pracpomee pracpomee pracpomee         zd zd   jangzaw inf jniem jniem his his        
jniem jniem waruiua waruiua waruiua waruiua pracpomee pracpomee pracpomee jang jang inf jangzaw
    waruiua waruiua waruiua waruiua pracpomee pracpomee pracpomee        
2B         jpol inf zajzwych jang mat waruiueln waruiueln waruiueln waruiueln           biol mat pracpomee pracpomee pracpomee wf wf wf         rel rel jniem his his geog uanalog uanalog               peiel peiel pprzed biol jangzaw jang jpol           zd zd chem ucyfr mat jpol jniem            
jniem jang waruiueln waruiueln waruiueln waruiueln pracpomee pracpomee pracpomee wf wf wf jniem inf jangzaw jang waruiueln waruiueln waruiueln waruiueln
            pracpomee pracpomee pracpomee                      
    waruiueln waruiueln waruiueln waruiueln                            
2C       progapint progapint progapint projbazd projbazd jang mat mat           rel rel pprzed jpol jpol zajzwych biol biol               mat inf jang wf wf wf                     his his jniem jniem projbazd projbazd       algitp algitp algitp jpol chem geog progapint progapint progapint          
jang projbazd projbazd progapint progapint progapint jang inf wf wf wf projbazd projbazd jniem jniem progapint progapint progapint algitp algitp algitp
                wf wf wf                    
2D     jpol ssysop ssysop ssysop sysop sysop sysop pprzed           his his mat mat geog jniem jniem                 jang inf zajzwych mat tststrint tststrint sieckom sieckom sieckom           rel rel jpol chem wf wf wf jang           jpol biol biol utk utk                
sieckom sieckom sieckom ssysop ssysop ssysop wf wf wf tststrint tststrint inf jniem sysop sysop sysop     jniem jang jang   utk utk
2E                 miwseo miwseo miwseo muiseo muiseo muiseo           chem jpol mat pprzed jniem jang rel           his his geog sysekio pbeie pwseo pwseo pwseo techwilri     wf wf wf jpol jpol mat inf biol biol             zd zd jangzaw mat zajzwych jniem rel jang          
miwseo miwseo miwseo muiseo muiseo muiseo jang jniem pwseo pwseo pwseo techwilri wf wf wf inf jniem jang jangzaw
miwseo miwseo miwseo muiseo muiseo muiseo     pwseo pwseo pwseo                
miwseo miwseo miwseo muiseo muiseo muiseo                          
2F     maszel maszel pracpomee pracpomee pracpomee uelek mat biol biol                     jpol jpol pprzed rel inf jniem         wf wf wf mat mat peiel jangzaw geog       wmuiie wmuiie wmuiie peiel rel zajzwych jang jniem               zd zd     chem jang his his jpol instel      
pracpomee pracpomee pracpomee jniem inf jang wmuiie wmuiie wmuiie jniem jang wmuiie wmuiie wmuiie jangzaw
pracpomee pracpomee pracpomee       wmuiie wmuiie wmuiie            
                             
3A       zd zd     mat paut rel pracstpro pracstpro pracstpro     his his mat mat pprzed jniem jniem rel                 geog jpol jpol inf jangzaw waruiua waruiua waruiua paut                   fiz fiz mat mat zajzwych jang   jpol jang chem pracpomee pracpomee pracpomee wf wf wf          
pracstpro pracstpro pracstpro jniem jniem jangzaw inf waruiua waruiua waruiua jang jang pracpomee pracpomee pracpomee wf wf wf
pracstpro pracstpro pracstpro         waruiua waruiua waruiua     pracpomee pracpomee pracpomee      
              waruiua waruiua waruiua                
3B       zd zd geog urzsieckom jang pprzed mat mat rel               mat mat zajzwych chem pracueln pracueln pracueln       uanalog uanalog jpol jang inf fiz fiz sysiurztv sysiurztv                 his rel wf wf wf his jniem         syskonidiz jpol jpol mat jniem pracpomee pracpomee pracpomee          
jang urzsieckom pracueln pracueln pracueln inf jang jniem wf wf wf   jniem pracpomee pracpomee pracpomee
    pracueln pracueln pracueln                 pracpomee pracpomee pracpomee
3C       zd zd   pprzed mat mat progapdes progapdes progapint progapint   wf wf wf jniem jniem his                     progapweb progapweb chem zajzwych jang his algitp algitp rel rel     progapint progapint progapmob progapmob mat mat inf jang jpol               fiz mat jpol jpol geog fiz            
progapint progapint progapdes progapdes wf wf wf jniem jniem algitp algitp     jang progapweb progapweb progapmob progapmob progapint progapint jang inf
3D       zd zd   wf wf wf apkli apkli mat rel     sieckom sieckom sieckom jniem jniem jpol geog mat fiz                           jang fiz utk utk       inf jang mat jpol chem pprzed ssysop ssysop ssysop         apserw apserw his his mat mat jpol rel zajzwych        
wf wf wf jang jang ssysop ssysop ssysop apserw apserw wf wf wf inf apkli apkli utk utk sieckom sieckom sieckom jniem jniem
                                             
3E     miwseo miwseo miwseo miwseo miwseo miwseo             muiseo muiseo muiseo muiseo rel rel mat mat jniem                     chem mat mat geog zajzwych inf jangzaw techwilri         his mat jniem jpol jpol pprzed fiz fiz jang                 jang his jpol wf wf wf    
miwseo miwseo miwseo miwseo miwseo miwseo muiseo muiseo muiseo muiseo jniem jang jangzaw inf techwilri jniem   jang
miwseo miwseo miwseo miwseo miwseo miwseo muiseo muiseo muiseo muiseo                
3F         jpol mat mat wf wf wf jang jang             inf jangzaw mat pprzed maszel chem fiz fiz     wmuiie wmuiie wmuiie wmuiie jpol jpol mat uelek                       mat instel his his geog rel rel           jniem jniem zajzwych pmuiie pmuiie pmuiie pmuiie        
jang jang wf wf wf   inf wmuiie wmuiie wmuiie wmuiie jangzaw jniem jniem pmuiie pmuiie pmuiie pmuiie
              wmuiie wmuiie wmuiie wmuiie       pmuiie pmuiie pmuiie pmuiie
              wmuiie wmuiie wmuiie wmuiie              
4A           zajzwych jpol wos mat mat uautprz rel rel         mat mat pracurzeln pracurzeln pracurzeln pracurzeln jang           his jang pracueln pracueln pracueln pracueln mat mat                 wf wf wf sysiurztv sysmikro jniem syskonidiz syskonidiz               jang jpol jpol jang fiz fiz geog geog    
pracurzeln pracurzeln pracurzeln pracurzeln jang jang pracueln pracueln pracueln pracueln wf wf wf jniem jang
pracurzeln pracurzeln pracurzeln pracurzeln     pracueln pracueln pracueln pracueln          
4AG jang jang mat jpol hisp rel rel               jniem jniem mat fiz fiz jang jang hisp hisp           fiz zajzwych jniem mat mat jpol jpol               mat mat fiz wf wf wf                 fiz fiz mat jpol         zd zd        
jang jang jniem jniem jang jang jniem wf wf wf
4C apkli apkli wos wf wf wf geog zajzwych                   mat mat fiz geog jpol jang jang           zd zd jpol jpol fiz apkli apkli mat mat             mat mat jang jang jniem apserw apserw apserw               apkli apkli apkli apserw apserw apserw his        
    wf wf wf apserw apserw apserw     apkli apkli jang jang jniem apkli apkli jang apserw apserw apserw apkli apkli apkli
4CG   fiz fiz rel hisp mat mat jang jniem             rel mat wf wf wf fiz               zajzwych hisp hisp fiz fiz mat jpol jpol jang             jang jang jpol jpol mat fiz                   jniem mat mat hisp                
    wf wf wf   jang jang jniem jang jang jniem
4D       apserw apserw apserw jang apkli apkli apkli zajzwych           jniem geog geog mat mat jpol jpol rel           zd zd apserw apserw apserw apkli apkli apkli apkli jang fiz           his wos fiz mat mat jpol             mat mat rel jang jang wf wf wf          
apserw apserw apserw apkli apkli apkli jang jang jniem         jang apkli apkli apserw apserw apserw apkli apkli wf wf wf
4DG     mat mat jpol hisp                   mat mat jang jang jang wf wf wf rel           jang jang jang jang zajzwych jpol jpol                     mat hisp hisp rel jang jang jang           hisp jpol mat mat jniem jniem zd zd        
jang jang jang jang wf wf wf jang jang jang         jang jang jang       jniem jniem    
                                        jfran jfran    
                                        jros jros    
4E         ekspuseo ekspuseo ekspuseo jpol mat mat rel rel         ekspuseo ekspuseo ekspuseo techwilri wf wf wf             zd zd     ekswseo ekswseo ekswseo ekswseo ekswseo ekswseo jang jang       zajzwych fiz fiz mat mat wos his jniem             mat mat jpol jpol jang jang geog geog        
wf wf wf jang ekspuseo ekspuseo ekspuseo ekspuseo ekspuseo techwilri       ekswseo ekswseo ekswseo ekswseo ekswseo ekswseo   jniem ekspuseo jang jang
4EG mat mat zajzwych fiz fiz jpol hisp hisp               fiz fiz jpol jpol mat mat                 fiz fiz jang mat mat hisp                           mat jpol jang jang             jang wf wf wf jniem jniem zd zd        
geog geog geog geog geog geog jang jang jang jniem jniem jang wf wf wf    
                  jfran jfran            
                  jros jros            
4F   maszel mat mat zajzwych maszel his fiz jpol uelek             rel rel maszel maszel jang jang instel instel                 pmuiie pmuiie pmuiie pmuiie fiz wf wf wf           mat mat jpol jniem instel instel jang geog       jpol mat mat wos geog jang                
jang jang pmuiie pmuiie pmuiie pmuiie wf wf wf jang jniem
    pmuiie pmuiie pmuiie pmuiie          
4FG mat mat jang hisp jniem fiz fiz               fiz jpol jpol hisp mat                   jang jang hisp jniem jniem mat mat               fiz fiz mat zajzwych                     jang jpol jpol wf wf wf fiz mat zd zd        
jniem jang jniem jniem jang jang jang wf wf wf
1br peiel pracpomee pracpomee pracpomee pprzed pprzed                 peiel peiel jpol jpol mat                     rel peiel jang jang inf techimel zajzwych             wmuiie wmuiie wmuiie wmuiie fiz rel                 wf wf wf geog mat his HiT edb            
pel pracpomee pracpomee pracpomee pel techimeln pel pel inf jang jang wmuiie wmuiie wmuiie wmuiie waruiueln waruiueln waruiueln waruiueln wf wf wf
  pracpomee pracpomee pracpomee                       waruiueln waruiueln waruiueln waruiueln      
2br         wmuiie wmuiie wmuiie wmuiie geog instel instel instel         maszel pracpomee pracpomee pracpomee mat jang jang peiel fiz           his zajzwych wmuiie wmuiie wmuiie wmuiie jpol                       maszel uelek uelek wf wf wf                 jpol mat rel rel        
jang wmuiie wmuiie wmuiie wmuiie uelektron uelektron uelektron   pracpomee pracpomee pracpomee peln peln peln jang wmuiie wmuiie wmuiie wmuiie   pel peln wf wf wf
  waruiueln waruiueln waruiueln waruiueln         pracpomee pracpomee pracpomee         waruiueln waruiueln waruiueln waruiueln            
  waruiueln waruiueln waruiueln waruiueln                       waruiueln waruiueln waruiueln waruiueln            
3br wmuiie wmuiie wmuiie wmuiie maszel maszel fiz geog             wmuiie wmuiie wmuiie wmuiie wos jpol rel rel             instel instel instel wf wf wf mat his zajzwych zd zd       uelek maszel jpol jang jangzaw                   instel instel pmuiie pmuiie pmuiie pmuiie                
wmuiie wmuiie wmuiie wmuiie jangzaw jang wmuiie wmuiie wmuiie wmuiie peln peln peln wf wf wf peln peln uelektron uelektron pracuiue pracuiue pracuiue pracuiue uelektron uelektron pmuiie pmuiie pmuiie pmuiie
waruiueln waruiueln waruiueln waruiueln     waruiueln waruiueln waruiueln waruiueln                                 pracuiue pracuiue pracuiue pracuiue
waruiueln waruiueln waruiueln waruiueln     waruiueln waruiueln waruiueln waruiueln