Plan lekcji obowiązujący od 28 lutego 2022 do 30 kwietnia 2022

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Oddział (klasa) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1br wf wf wf jpol inf jang jang peiel                     peiel his mat pracpomee pracpomee pracpomee pprzed       wmuiie wmuiie wmuiie wmuiie pprzed                   peiel peiel rel fiz geog techimel                     jpol mat zajzwych rel edb              
wf wf wf jang inf pel techimeln pel pracpomee pracpomee pracpomee wmuiie wmuiie wmuiie wmuiie waruiueln waruiueln waruiueln waruiueln pel pel   jang
                pracpomee pracpomee pracpomee         waruiueln waruiueln waruiueln waruiueln        
2br     instel rel wmuiie wmuiie wmuiie wmuiie maszel maszel peiel       pracpomee pracpomee pracpomee jang jang                                   uelek wmuiie wmuiie wmuiie wmuiie geog       rel uelek jpol fiz his zajzwych wf wf wf     instel instel mat jpol mat                  
peln peln wmuiie wmuiie wmuiie wmuiie jang peln   pracpomee pracpomee pracpomee uelektron uelektron uelektron jang wmuiie wmuiie wmuiie wmuiie wf wf wf pel         peln
    waruiueln waruiueln waruiueln waruiueln       pracpomee pracpomee pracpomee         waruiueln waruiueln waruiueln waruiueln                  
    waruiueln waruiueln waruiueln waruiueln                     waruiueln waruiueln waruiueln waruiueln                  
3br wmuiie wmuiie wmuiie wmuiie rel instel instel instel   pompsy pompsy       wmuiie wmuiie wmuiie wmuiie zajzwych jpol jangzaw instel instel             maszel maszel maszel fiz jpol geog                 his rel wf wf wf wos               pmuiie pmuiie pmuiie pmuiie mat uelek jang              
wmuiie wmuiie wmuiie wmuiie uelektron jangzaw jang wmuiie wmuiie wmuiie wmuiie uelektron uelektron uelektron peln peln peln wf wf wf pmuiie pmuiie pmuiie pmuiie peln peln
waruiueln waruiueln waruiueln waruiueln       waruiueln waruiueln waruiueln waruiueln                   pracuiue pracuiue pracuiue pracuiue    
waruiueln waruiueln waruiueln waruiueln       waruiueln waruiueln waruiueln waruiueln                              
3brG         instel rel wf wf wf pompsy pompsy               wmuiie wmuiie wmuiie wmuiie jang instel                 rel zajzwych maszel maszel maszel uelek             wos jpol wmuiie wmuiie wmuiie wmuiie jangzaw instel           mat instel instel pmuiie pmuiie pmuiie pmuiie            
peln wmuiie wmuiie wmuiie wmuiie peln jang uelektron uelektron uelektron uelektron jangzaw wmuiie wmuiie wmuiie wmuiie     peln peln pmuiie pmuiie pmuiie pmuiie peln
  waruiueln waruiueln waruiueln waruiueln               waruiueln waruiueln waruiueln waruiueln         pracuiue pracuiue pracuiue pracuiue  
  waruiueln waruiueln waruiueln waruiueln               waruiueln waruiueln waruiueln waruiueln                  
1A     inf chem biol jang jang mat mat             jniem jniem edb rel rel biol peiel peiel             jpol jpol chem paut peiel mat his             paut peiel techirys jpol plas                   waruiua waruiua waruiua waruiua his zajzwych wf wf wf          
inf jniem jang jang wf wf wf jniem waruiua waruiua waruiua waruiua techirys    
                waruiua waruiua waruiua waruiua      
                waruiua waruiua waruiua waruiua      
1B peiel peiel ucyfr ucyfr rel jpol                         mat mat zajzwych jangzaw waruiueln waruiueln waruiueln       wf wf wf jniem his jang jang peiel peiel             plas his jniem rel chem biol jpol                 mat jpol biol edb inf techirys chem          
inf waruiueln waruiueln waruiueln wf wf wf jniem jang jang jniem techirys jangzaw
  waruiueln waruiueln waruiueln                  
  waruiueln waruiueln waruiueln                  
1C rel jniem biol jang jang projstri projstri               his his jpol jpol mat plas                 inf chem jpol rel projstri projstri                 algitp algitp algitp sysisiecik sysisiecik jniem wf wf wf             biol chem edb sysisiecik sysisiecik mat mat zajzwych          
chem jang jang projstri projstri wf wf wf chem inf projstri projstri wf wf wf jniem sysisiecik sysisiecik algitp algitp algitp       edb jniem sysisiecik sysisiecik
                                                       
1D jang jang chem his his biol mat mat zajzwych           pprog pprog jangzaw jangzaw jpol rel                   inf jniem sysop sysop sysop utk utk utk           wf wf wf rel mat plas tstsrtint jniem             edb chem biol jpol jpol                  
inf tstsrtint jniem     pprog pprog jniem jang jang wf wf wf utk utk utk sysop sysop sysop       jangzaw jangzaw chem chem edb
1E         chem mat jpol jpol rel sysekio sysekio         techwilri techwilri jpol pbeie rystech inf                 rgeios rgeios pbeie mat plas his zajzwych               jniem chem his mat biol pbeie pbeie               biol rel jang jang jniem wf wf wf edb        
rystech techwilri techwilri inf jang   wf wf wf jniem jniem jang
1F inf rel techirys jniem peiel mat jpol jpol             wmuiie wmuiie wmuiie peiel biol jpol zajzwych               peiel pracpomee pracpomee pracpomee chem his plas mat                   peiel chem his jniem mat rel jang jang       wf wf wf biol edb                  
jniem jang jang wmuiie wmuiie wmuiie pracpomee pracpomee pracpomee techirys jniem inf wf wf wf
      wmuiie wmuiie wmuiie pracpomee pracpomee pracpomee            
      wmuiie wmuiie wmuiie                  
2A chem rel his pracpomee pracpomee pracpomee rel               jang mat mat biol peiel peiel                         jniem pprzed paut paut zajzwych waruiua waruiua waruiua waruiua     jpol peiel jniem inf jangzaw wf wf wf geog           jpol jpol his jang mat biol   pompsy pompsy        
pracpomee pracpomee pracpomee   jang jniem waruiua waruiua waruiua waruiua wf wf wf jang jangzaw jniem inf
pracpomee pracpomee pracpomee       waruiua waruiua waruiua waruiua              
            waruiua waruiua waruiua waruiua              
2B           peiel ucyfr jangzaw inf jniem waruiueln waruiueln waruiueln waruiueln             jpol jpol biol mat mat                   rel mat his his geog uanalog uanalog     pracpomee pracpomee pracpomee jniem rel jpol chem zajzwych           wf wf wf jang jang biol peiel pprzed pompsy pompsy        
inf jangzaw jniem waruiueln waruiueln waruiueln waruiueln wf wf wf pracpomee pracpomee pracpomee jniem       jang jang
      waruiueln waruiueln waruiueln waruiueln       pracpomee pracpomee pracpomee            
      waruiueln waruiueln waruiueln waruiueln                        
2C     algitp algitp algitp mat his jpol rel inf                 his biol biol projbazd projbazd wf wf wf     progapint progapint progapint jpol rel jang zajzwych geog pprzed           mat mat projbazd projbazd jniem jniem jang               progapint progapint progapint chem jpol       pompsy pompsy        
progapint progapint progapint projbazd projbazd jniem jang jang projbazd projbazd inf       jniem wf wf wf progapint progapint progapint     algitp algitp algitp
2D wf wf wf sisysop sisysop sisysop jpol tstsrtint tstsrtint                 mat jniem zajzwych mat biol pprzed             rel rel geog his his                   utk utk jniem jang jang inf siecikom siecikom siecikom         biol sysop sysop sysop mat chem jpol jpol pompsy pompsy        
      sysop sysop sysop jniem   wf wf wf jniem jang wf wf wf     inf sisysop sisysop sisysop utk utk tstsrtint tstsrtint jang siecikom siecikom siecikom
                                                           
2E             chem rel pwseo pwseo pwseo inf jangzaw   techwilri pprzed biol sysekio jpol geog jang jniem zajzwych                 wf wf wf his jpol jpol mat rel       miwseo miwseo miwseo muiseo muiseo muiseo                       jang jniem mat mat his pbeie biol        
jang pwseo pwseo pwseo jangzaw inf techwilri jang jniem wf wf wf miwseo miwseo miwseo muiseo muiseo muiseo miwseo miwseo miwseo muiseo muiseo muiseo   jniem
  pwseo pwseo pwseo                             miwseo miwseo miwseo muiseo muiseo muiseo    
2F     mat mat jniem jniem peiel instel maszel maszel                 jang jang his jpol wmuiie wmuiie wmuiie           jangzaw inf pracpomee pracpomee pracpomee rel rel peiel uelek                   mat geog jpol jpol zajzwych chem           wf wf wf his biol biol pprzed        
jniem jniem     wmuiie wmuiie wmuiie inf jangzaw pracpomee pracpomee pracpomee jang jang wf wf wf
        wmuiie wmuiie wmuiie     pracpomee pracpomee pracpomee          
        wmuiie wmuiie wmuiie                    
3A     uanalog inf jang jang wf wf wf mat mat               geog pracueln pracueln pracueln his his sysiurzrtv       jniem jniem pprzed rel urzsieckom mat uanalog jpol jpol zajzwych                 pracpomee pracpomee pracpomee jpol mat rel                   fiz fiz sysiurzrtv mat syskonidiz chem      
wf wf wf inf jniem jniem pracueln pracueln pracueln jang jang     pracpomee pracpomee pracpomee
            pracueln pracueln pracueln         pracpomee pracpomee pracpomee
3AG             jang mat mat wf wf wf jniem       pracueln pracueln pracueln jang uautprz fiz fiz rel rel                   mat hisp zajzwych sysiurzrtv jangzaw jniem         pompsy pompsy   jpol jpol pracpomee pracpomee pracpomee pracurzeln pracurzeln pracurzeln             syskonidiz mat mat hisp urzsieckom sysiurzrtv      
  wf wf wf   pracueln pracueln pracueln jniem jniem jang jang jangzaw pracpomee pracpomee pracpomee pracurzeln pracurzeln pracurzeln
          pracueln pracueln pracueln           pracpomee pracpomee pracpomee pracurzeln pracurzeln pracurzeln
3C             mat fiz siecikom siecikom siecikom sisysop sisysop sisysop     jniem jniem inf jang zajzwych pprzed                       jpol his mat mat rel fiz wf wf wf     pompsy pompsy   apkli apkli rel geog chem his       jpol jpol mat mat apserw apserw utk utk jang          
jniem sisysop sisysop sisysop siecikom siecikom siecikom       inf apkli apkli wf wf wf jniem jang jang       apserw apserw utk utk      
3CG     jniem rel rel jpol mat mat apkli apkli               jang jniem mat sisysop sisysop wf wf                 mat apserw apserw apserw fiz fiz jpol zajzwych wf               mat utk utk jang                 apkli apkli siecikom siecikom siecikom hisp sisysop sisysop    
      sisysop sisysop apkli apkli utk utk jniem jang siecikom siecikom siecikom jang wf wf wf sisysop sisysop jniem apkli apkli apserw apserw apserw    
3D     zajzwych jniem mat chem his rel fiz fiz                     geog mat utk utk jang pprzed               mat mat jpol siecikom siecikom siecikom sisysop sisysop sisysop     pompsy pompsy mat rel jniem apserw apserw apkli apkli               jpol jpol his jang inf wf wf wf    
jniem jang utk utk sisysop sisysop sisysop siecikom siecikom siecikom jniem apkli apkli apserw apserw inf jang wf wf wf
3DG apkli apkli rel zajzwych mat mat wf wf wf                     jniem jniem apserw apserw apserw siecikom siecikom siecikom                     hisp jpol jpol jang jang     pompsy pompsy rel mat mat apkli apkli utk utk sisysop sisysop             mat jang jang sisysop sisysop        
sisysop sisysop wf wf wf     siecikom siecikom siecikom apserw apserw apserw wf wf wf apkli apkli jang jang sisysop sisysop utk utk jniem jniem apkli apkli jang jang
                                                jfran jfran        
                                                jros jros        
3E miwseo miwseo miwseo miwseo miwseo miwseo                       muiseo muiseo muiseo muiseo rel rel wf wf wf             jpol mat fiz fiz his jang jang pbeie techwilri       pompsy pompsy     zajzwych jniem mat mat chem geog inf             jniem jpol jpol mat mat his pprzed    
miwseo miwseo miwseo miwseo miwseo miwseo muiseo muiseo muiseo muiseo jang jang   jniem wf wf techwilri jniem wf inf  
miwseo miwseo miwseo miwseo miwseo miwseo muiseo muiseo muiseo muiseo                      
miwseo miwseo miwseo miwseo miwseo miwseo muiseo muiseo muiseo muiseo                      
3EG             miwseo miwseo miwseo miwseo miwseo miwseo               jniem jniem muiseo muiseo muiseo muiseo techwilri techwilri ekswseo             jpol jpol mat mat pbeie fiz fiz ekspuseo     pompsy pompsy     mat jang jang wf wf wf zajzwych             hisp mat mat hisp rel rel      
miwseo miwseo miwseo miwseo miwseo miwseo     muiseo muiseo muiseo muiseo techwilri techwilri ekswseo geog geog ekspuseo jang jang wf wf wf jniem jniem
miwseo miwseo miwseo miwseo miwseo miwseo     muiseo muiseo muiseo muiseo                       jfran jfran
miwseo miwseo miwseo miwseo miwseo miwseo     muiseo muiseo muiseo muiseo                       jros jros
3F     jniem uelek maszel rel zajzwych mat jpol jpol his                   instel jniem mat mat pmuiie pmuiie pmuiie pmuiie wmuiie wmuiie wmuiie wmuiie jang jang rel mat                 pompsy pompsy jpol mat wf wf wf jangzaw geog inf                 chem fiz fiz his pprzed      
  inf pmuiie pmuiie pmuiie pmuiie wmuiie wmuiie wmuiie wmuiie wf wf wf jniem jniem jang jang jangzaw
    pmuiie pmuiie pmuiie pmuiie wmuiie wmuiie wmuiie wmuiie                
            wmuiie wmuiie wmuiie wmuiie                
3FG       mat mat instel instel hisp hisp wf wf wf                 uelek maszel jpol jpol zajzwych             mat wmuiie wmuiie wmuiie wmuiie wmuiie jniem jniem jangzaw         pompsy pompsy pmuiie pmuiie pmuiie pmuiie pmuiie mat mat                 jang jang rel rel fiz fiz      
jangzaw jniem jniem wmuiie wmuiie wmuiie wmuiie wmuiie wf wf wf pmuiie pmuiie pmuiie pmuiie pmuiie jang jang
      wmuiie wmuiie wmuiie wmuiie wmuiie       pmuiie pmuiie pmuiie pmuiie pmuiie    
      wmuiie wmuiie wmuiie wmuiie wmuiie                    
4A rel mat mat fiz fiz                       mat mat jang jang wf wf wf             jpol jpol mat mat hisp jang jang rel           jniem jniem fiz fiz fiz jpol jpol zajzwych               mat hisp hisp fiz jniem                
jniem jang jang wf wf wf jang jang jniem jniem  
4B     jang jang hisp hisp rel                 jang jang hisp mat mat zajzwych jang jang           mat mat jang jang jpol rel                 wf wf wf jpol jpol jang jang mat             jfran jfran jfran mat mat jpol                
    jang jang jang wf wf wf     jang jang jang jang jang jang jang       jros jros jros
                                  jniem jniem jniem      
                                             
4C hisp hisp mat wf wf wf jniem                 rel fiz fiz mat mat jpol jpol jniem             rel fiz hisp hisp jpol jpol zajzwych               fiz mat mat jang jang                 jang jang fiz fiz mat mat                
wf wf wf jniem jang jang jniem   jang jang        
4D jang jang rel rel jpol                             jpol jpol mat mat jang jang jang         hisp jpol mat mat wf wf wf jang jang             hisp hisp mat mat jang jang jang         jfran jfran jfran mat hisp zajzwych                
    jang jang jang jang jang       jang jang wf wf wf     jang jang jang             jros jros jros
                                                    jniem jniem jniem
                                                         
4E mat mat jpol wf wf wf                 rel jpol geog geog rel hisp mat mat             geog geog mat mat zajzwych pompsy pompsy                 jang jang hisp hisp geog geog mat             jfran jfran jfran jpol jpol jang jang              
jang jang jros jros jros jang jang
    jniem jniem jniem    
    jniem jniem jniem    
4F     hisp mat mat fiz                 fiz fiz jpol wf wf wf                 rel hisp mat mat zajzwych fiz jang jang             mat mat jpol jang jang fiz fiz               jfran jfran jfran mat rel hisp jpol jpol            
jang jang wf wf wf     jang jang jros jros jros
                  jniem jniem jniem
                  jniem jniem jniem